Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

lemoniadaj
18:32
0314 3b1d 390
Reposted fromseaweed seaweed viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
18:32
6804 dc69 390
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
18:31
lemoniadaj
18:30
lemoniadaj
18:28
lemoniadaj
18:28

May 03 2018

lemoniadaj
17:56
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viaMagnolia11 Magnolia11
lemoniadaj
16:29
lemoniadaj
16:23
Dobrze się idzie 
krajem nieba polnego 
i krajem wiosennego lasu 

Wtedy słyszysz 
jak storczyki 
krzyczą wniebogłosy: 
Kochaj - tylko kochaj 
dla wszystkich 
starczy miłości 

Mnie nie trzeba 
dwa razy powtarzać 
— Adam Ziemianin
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
16:23
0106 f683 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
16:23

December 01 2017

lemoniadaj
19:37
7737 e56a 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:36
0405 f795 390
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:36
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:34
4218 003e 390
Reposted fromPoranny Poranny viaBloodMoon BloodMoon

August 14 2017

lemoniadaj
13:34
4259 e724 390

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viamvtevrrr mvtevrrr
lemoniadaj
13:34
lemoniadaj
13:14

May 30 2017

lemoniadaj
19:48
3145 e8d7 390
Reposted fromarwen arwen viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:48
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl